Dr. Prashanti Kothari

Head of Department

Prof. Rakesh Sarvaiya

Asst. Professor

Prof. Paresha J. Parekh

Assistant Professor

Prof. Poonam Mehta

Assistant Professor

Prof. Priyanka Patel

Assistant Professor

Prof. Nilrajsinh Vaghela

Asst. Professor